Tuyển dụng, việc làm

Nhà tuyển dụng: Trung tâm Trồng, Bảo tồn và Phát triển Dược liệu, thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Số lượng tuyển: 10 người Quyền lợi: Tìm hiểu về lĩnh vực dược liệu – lĩnh vực được đánh giá
Nhà tuyển dụng: Trung tâm Trồng, Bảo tồn và Phát triển Dược liệu, thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Số lượng tuyển: 03 người Quyền lợi: Tìm hiểu về lĩnh vực dược liệu – lĩnh vực được đánh giá
TOP